Εξειδικευμένες Λύσεις Solutions

Δήμους / Κοινότητες / ΔΕΥΑ / ΦΟΔΣΑ

Η εταιρεία μας στηρίζει τους Δήμους, τις Κοινότητες,  τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) με εξοπλισμό, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις και τεχνική συμβουλή. Ειδικώτερα υποστηρίζει τα παρακάτω έργα που είναι στην αρμοδιότητα των προαναφερόμενων φορέων: