Πισίνες-Spa

Φυσητήρες / Αναρροφητήρες Πλευρικών Καναλιών

H αξιόπιστη και ευέλικτη λύση

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 2100 m³/h
  • Υπερπίεση έως 800 mbar
  • Υποπίεση έως 450mbar (κενό 45%)
  • Οµαλή και αθόρυβη λειτουργία χωρίς κραδασµούς
  • Στιβαρή κατασκευή από αλουµίνιο
  • Μονοµπλόκ σύνδεση µε κινητήρα
  • Μικρές απαιτήσεις χώρου
  • Απλή εγκατάσταση
  • ∆εν απαιτούν λίπανση και συντήρηση
  • Ειδικές αντιεκρηκτικές κατασκευές για βιοαέριο κατά ATEX