Πρωτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων

Αντλίες Κοχλία Αρχιμήδη

Η εφεύρεση της αρχαιότητας προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες άντλησης

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Παροχή έως 40.000m³/h
  • Ανύψωση  έως 22m (διβάθμια συστήματα)
  • Παράλληλη τοποθέτηση περισσοτέρων αντλιών για μεγαλύτερη παροχή
  • Άντληση  υδάτων και λάσπης με οποιαδήποτε στερεά αντικείμενα
  • Προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ροής
  • Ελάχιστες φθορές και απαιτήσεις συντήρησης
  • Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 40 έτη